Park City, Utah

 

 

Prague, Czech Republic

 

 

Miyake jima Volcano, Japan